• «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 1/3     Go
级别: 一级信心护法
UID: 30
精华: 6
发帖: 27
威望: 0 点
金钱: 134 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2007-03-22
最后登录: 2008-02-03
楼主  发表于: 2007-08-25 18:52

 观音行愿曲(童声)
观音行愿曲
大慈观世音 大悲观世音 南无救苦救难观世音菩萨  观世音菩萨为了救众生 无处不现身 观世音菩萨
悲愿弘深 誓声救苦 有救必应 观世音菩萨 三十二应身 随缘说法 普度众生 千处祈求千处应
观世音菩萨 悲愿弘深 无私无畏 救度众生 观世音是救星 劝大众无事        常念大慈大悲观世音菩萨
大慈大悲观世音菩萨 南无救苦救难观世音菩萨 观世音菩萨为了救众生无处不现身 观世音菩萨 观世音菩萨 观世音菩萨 南无观世音菩萨

下载地址:http://www.xiamenfojiao.com/Soft/UploadSoft/200803/20080311230126584.mp3
[ 此帖被七色风在2009-07-10 11:30重新编辑 ]
级别: 六级不退心护法
UID: 411
精华: 1
发帖: 2413
威望: 0 点
金钱: 41 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2014-11-06
1楼  发表于: 2009-07-08 20:01
阿弥陀佛!
级别: 四级慧心护法
UID: 450
精华: 0
发帖: 386
威望: 0 点
金钱: 395 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2011-08-03
2楼  发表于: 2009-07-09 17:27
  
级别: 六级不退心护法
UID: 458
精华: 0
发帖: 2032
威望: 0 点
金钱: 2295 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-07-07
最后登录: 2012-02-12
3楼  发表于: 2009-07-09 17:27
  
级别: 三级精进心护法
UID: 851
精华: 0
发帖: 278
威望: 0 点
金钱: 285 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2016-01-21
4楼  发表于: 2009-09-01 22:22
阿弥陀佛!
级别: 五级定心护法
UID: 833
精华: 0
发帖: 837
威望: 0 点
金钱: 877 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-08-19
最后登录: 2015-06-10
5楼  发表于: 2009-09-11 21:42
  
级别: 四级慧心护法
UID: 826
精华: 0
发帖: 387
威望: 0 点
金钱: 401 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-08-17
最后登录: 2010-12-29
6楼  发表于: 2009-09-28 13:13
南无阿弥陀佛!      
级别: 三级精进心护法
UID: 1325
精华: 0
发帖: 217
威望: 0 点
金钱: 230 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2015-03-17
7楼  发表于: 2009-11-04 21:01
南无阿弥陀佛!  
级别: 一级信心护法
UID: 993
精华: 0
发帖: 26
威望: 0 点
金钱: 26 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2010-04-06
8楼  发表于: 2010-04-06 17:39
级别: 二级念心护法
UID: 1990
精华: 0
发帖: 97
威望: 0 点
金钱: 97 RMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2010-04-08
最后登录: 2010-05-05
9楼  发表于: 2010-04-08 14:31
随喜!赞叹!
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • Pages: 1/3     Go